JUDr. Ondrej Brláš

Advokát a správca

foto

O mne

Právnické vzdelanie som získal v roku 2012 na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, ktorá patrí medzi najlepšie právnické fakulty v strednej a východnej Európe. Následne som začal vykonávať činnosť advokátskeho koncipienta v Nitre v advokátskej kancelárii poskytujúcej právne služby so všeobecným zameraním. Popri tejto činnosti som v roku 2015 úspešne absolvoval odborné skúšky správcu a začal som zároveň pôsobiť ako konkurzný a reštrukturalizačný správca podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2018 som úspešne absolvoval rigorózne štúdium, za čo mi bol udelený titul JUDr. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok v roku 2018, som v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii začal vykonávať samostatnú advokátsku prax.

Čítaj ďalej

Právne služby

Nižšie je uvedený prehľad najčastejšie poskytovaných právnych služieb. V prípade, ak si nie ste istí, v ktorej oblasti práva potrebujete poskytnúť právne služby, neváhajte ma kontaktovať.

 • Komplexné právne poradenstvo
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín
 • Právne rozbory a stanoviská
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Poradenstvo v oblasti záväzkových vzťahov
 • Ochrana vlastníckeho práva
 • Podielové spoluvlastníctvo
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • Dedenie
 • Účasť na mimosúdnych rokovaniach s protistranou
 • Podávanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania
 • Zastupovanie v súdnych, rozhodcovských, exekučných a dedičských konaniach
 • Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z občianskoprávnych vzťahov
 • Vydržanie
 • Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie
 • Právo bytov a nebytových priestorov
 • Ochrana osobnosti
 • Ochrana osobných údajov (vrátane GDPR)

 • Komplexné právne poradenstvo
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín
 • Právne rozbory a stanoviská
 • Spotrebiteľské a hypotekárne úvery
 • Poistenie osôb, majetku, motorových vozidiel
 • Vzťahy s poisťovňou, bankami, nebankovými inštitúciami
 • Právo cestovného ruchu
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín
 • Právne rozbory a stanoviská
 • Vymáhanie pohľadávok vzniknutých v obchodnom záväzkovom vzťahu
 • Účasť na mimosúdnych rokovaniach s protistranou
 • Podávanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania
 • Zastupovanie v súdnych, rozhodcovských a exekučných konaniach
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín
 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Právne rozbory a stanoviská
 • Zabezpečenie zmien údajov zapísaných v obchodnom registri
 • Rušenie a likvidácia obchodných spoločností
 • Transformácia obchodných spoločností
 • Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským a daňovým úradom
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín
 • Právne rozbory a stanoviská
 • Právny audit pohľadávok
 • Mandátne vymáhanie pohľadávok (súdne a mimosúdne)
 • Zastupovanie v súdnom a rozhodcovskom konaní
 • Zastupovanie v exekučnom konaní
 • Zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 • Právne poradenstvo v oblasti dobrovoľných dražieb a výkonu záložného práva
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Obhajoba obvinených vo všetkých štádiách trestného konania
 • Vypracovanie podaní v zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
 • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • Uplatňovanie náhrady škody v adhéznom konaní
 • Zastupovanie v konaní o odškodňovanie obetí násilných trestných činov podľa zákona č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov
 • Vypracovanie podaní a zastupovanie v konaniach podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín
 • Právne rozbory a stanoviská
 • Zastupovanie veriteľov, ako aj dlžníkov (splátkový kalendár) v stave úpadku v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 • Prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní
 • Zastupovanie veriteľov vo veriteľských orgánoch
 • Zastupovanie veriteľov v incidenčných sporoch
 • Poradenstvo pri predchádzaní a riešení úpadku klienta
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín
 • Právne rozbory a stanoviská
 • Predaj, darovanie, prevod a nájom nehnuteľností (pozemky, stavby, byty, nebytové priestory)
 • Vecné bremená
 • Záložné a zádržné právo
 • Zastupovanie v konaniach podľa zákona č. 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon (vkladové konanie, záznamové konanie, konanie o oprave chýb v katastri nehnuteľností)
 • Zastupovanie v konaniach podľa zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon (stavebné konanie, kolaudačné konanie, vyvlastňovacie konanie)
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Zastupovanie pri mimosúdnych jednaniach s protistranou
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa zákona č. 36/2005 Z. z. Zákona o rodine
 • Rozvod manželstva
 • Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • Výživné
 • Určenie a zapretie rodičovstva
 • Osvojenie
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Vypracovanie podaní a zastupovanie v konaniach podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Skončenie pracovného pomeru
 • Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
 • Zodpovednosť za škodu
 • Komplexné právne poradenstvo vo vybraných oblastiach správneho práva
 • Vypracovanie podaní a zastupovanie pred správnymi orgánmi (najmä v katastrálnom konaní, v stavebnom konaní, v daňovom konaní, vrátane žalôb proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov)
 • Vypracovanie žalôb podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín
 • Právne rozbory a stanoviská
 • Aplikácia záväzných noriem európskeho práva v podmienkach slovenského právneho poriadku
 • Riešenie problematiky súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom
 • Európsky platobný rozkaz
 • Európsky exekučný titul
 • Európske konanie o drobných nárokoch
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín
 • Právne rozbory a stanoviská
 • Ochranné známky
 • Autorské práva
 • Patenty
 • Úžitkové vzory
 • Dizajny

Kontaktujte ma

V prípade záujmu ma môžete bezodkladne kontaktovať.

JUDr. Ondrej Brláš
Advokát a správca
Advokátska kancelária
+421 904 469 210
Štefánikova 9, Nitra 949 01
Bankové spojenie
SK65 0900 0000 0051 5010 2574
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Správcovská kancelária
+421 37 285 27 62
Štefánikova 9, Nitra 949 01
Bankové spojenie
SK34 1100 0000 0029 4800 8081
Tatra banka, a.s.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby

podľa čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov